กองบรรณาธิการวารสาร

ที่ปรึกษา

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์

ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ      

 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          

 

บรรณาธิการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา

 

 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

กองบรรณาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์

ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ ธารชลานุกิจ

ศาสตราจารย์ ดร.อภิพรรณ พุกภักดี

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล ตันนโยภาส 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น

รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ หะยีสาเมาะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ผู้ช่วยกอง

บรรณาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่

ประสานงาน

 

 

ดร.ศิริชัย นามบุรี            

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ

อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์

อาจารย์อารยา ชินวรโกมล          

นายซุลกิฟลี ยิงทา

นางสาวริซมา สาเม๊าะ

นางสาวซอฟียะห์ สูแป

 


นางสาวฟิตรีนา ดาราแม

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา