เอกสารดาวน์โหลด

1. คำแนะนำในการเตรียมบทความต้นฉบับ

2. (ตัวอย่าง) รูปแบบบทความต้นฉบับ

3. แบบฟอร์มส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร (กรุณากรอกด้วยลายมือ)

4. ใบสมัครสมาชิกวารสาร

(เฉพาะใบสมัครสมาชิกให้ส่งหลังจากได้รับแจ้งให้สามารถลงตีพิมพ์ในวารสาร)

 

หมายเหตุ:

1. กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้

  • บทความไฟล์ Word 1 ชุด
  • แบบฟอร์มขอส่งบทความฯ 1 ฉบับ

2. ส่งบทความผ่านทางอีเมล ejournal_sci@yru.ac.th เท่านั้น

3. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นถัดไป 

4. ระยะเวลาการตรวจประเมินบทความจนถึงรับลงตีพิมพ์ จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน*

5. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความตามสาขาวิชาของบทความจำนวน 2 ท่าน/บทความ หากไม่ผ่าน 1 ใน 2 จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านที่ 3 เพื่อประเมินครั้งสุดท้าย

6. ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ ผู้เขียนบทความมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขบทความนั้น ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ตามระยะเวลาที่กำหนดขอให้ส่งหนังสือแจ้งให้ทางกอง บก. ทราบ โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคล แต่หากไม่มีการแจ้งให้ทราบ ทางกอง บก. ขอใช้อำนาจตัดสิทธิ์ในการพิจารณาลงตีพิมพ์ทันที

 

* ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความประมาณ 1 เดือน นอกนั้นขึ้นอยู่กับเวลาในเตรียมบทความ และการปรับแก้บทความของผู้เขียนด้วย