สมัครสมาชิกวารสาร

การสมัครสมาชิกวารสาร

          ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก คลิก หรือกรอกผ่านใบสมัครท้ายเล่มวารสาร แล้วส่งใบสมัครมาที่  “กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถนนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัด ยะลา 95000” พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าสมาชิกมาพร้อมกัน

 

การชำระค่าสมาชิก

สามารถชำระค่าสมัครสมาชิกผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร      กรุงไทย สาขายะลา (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี      Journal of Yala Rajabhat University

เลขที่บัญชี   909-0-64139-4

(หลังจากชำระเงินแล้วให้แนบหลักฐานการโอนเงินส่งมายังอีเมล ejournal_sci@yru.ac.th)