Vol 1, No 2 (2016)

กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

Table of Contents

First Section

หน้าปก (Front Cover)
YRU Journal of Science and Technology
PDF
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
YRU Journal of Science and Technology
PDF
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ (Peer Review)
YRU Journal of Science and Technology
PDF
สารบัญ (Content)
YRU Journal of Science and Technology
PDF

Research Article

ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระฑัต, ปิยากร บุญยัง, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, เอสรา มงคลชัยชนะ
PDF
1-6
กมลทิพย์ กรรไพเราะ
PDF
7-22
จารุณี หนูละออง, อับดุลรอฮิม เปาะอีแต, อิมรอน อาลีมามะ
PDF
23-30
ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย, ลักขณา รักขพันธ์, อลภา ทองไชย, สายใจ แก้วอ่อน, ศศิธร พังสุบรรณ
PDF
31-42
สมกรณ์ ชัยวรากรณ์, สุนิตย์ โรจนสุวรรณ, ยุสรี ดอเลาะเซ็ง
PDF
43-52
สุธีรา ศรีสุข
PDF
53-64
กฤษฎากร บุดดาจันทร์, นิพนธ์ ภูวเกียรติกำจร
PDF
65-74

Back Side

ดัชนี (Index)
YRU Journal of Science and Technology
PDF
คำแนะนำในการเตรียมบทความต้นฉบับ (Regulations)
YRU Journal of Science and Technology
PDF
ใบสมัครสมาชิกวารสาร (Journal Application Form)
YRU Journal of Science and Technology
PDF