Vol 1, No 2 (2016)

กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

Table of Contents

Research Article

ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระฑัต, ปิยากร บุญยัง, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, เอสรา มงคลชัยชนะ
PDF
1-6
กมลทิพย์ กรรไพเราะ
PDF
7-22
จารุณี หนูละออง, อับดุลรอฮิม เปาะอีแต, อิมรอน อาลีมามะ
PDF
23-30
ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย, ลักขณา รักขพันธ์, อลภา ทองไชย, สายใจ แก้วอ่อน, ศศิธร พังสุบรรณ
PDF
31-42
สมกรณ์ ชัยวรากรณ์, สุนิตย์ โรจนสุวรรณ, ยุสรี ดอเลาะเซ็ง
PDF
43-52
สุธีรา ศรีสุข
PDF
53-64
กฤษฎากร บุดดาจันทร์, นิพนธ์ ภูวเกียรติกำจร
PDF
65-74