ผลของการใช้สาคูต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เบตง

ไรฮาน ปียา, สาปีนา สาเฮ๊าะ, นูรูลฮูดา มะดีเย๊าะ, จารุณี หนูละออง

Abstract


          การศึกษาผลของการใช้สาคูต่อการเจริญเติบโตของไก่เบตง โดยใช้ไก่เบตงคละเพศอายุ 3 - 12 สัปดาห์ จำนวน 75 ตัว ในคอกขนาด 1x1 เมตร โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completety Randomizd Desigh (CRD) จำานวน 5 ทรีตเมนต์ ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 5 ตัว แต่ละกลุ่มจะได้รับอาหารสำาเร็จรูปอย่างเดียวและได้รับสูตรอาหารผสมสาคูร้อยละ 10 20 30 และ 40 ตามลำดับ ผลจากการศึกษาพบว่า การเสริมสาคูทำให้ปริมาณอาหารท่กินเฉลี่ยน้ำหนักตัวเฉลี่ย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยกลุ่มที่เสริมสาคูในระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยและนาหนักตัวเฉลี่ยดีที่สุด ขณะที่การเสริมอาหารสำาเร็จรูปมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยใกล้เคียงกับกลุ่มที่เสริมสาคูในระดับ 20 เปอรเซ็นต์ ซงไม่มความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) และการเปลยนอาหารที่ได้รบอาหารผสมสาคูในระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)

 

Effect of Using Sago Palm Pith Growth Performers of Betong Chicken

Abstract
          The effect of the growth of sago Betong chicken. This study used Betong chicken mixed gender. Since the age of 3-12 weeks of stall 75 in a 1x1 meter using a randomized complete Completety Randomizd Desigh (CRD) 5 treatment with replications per treatment over 5 chicken of each group. Getting food and get the same food sago mix of 10, 20, 30 and 40 respectively, the study found that the supplements make sago average feed consumption. Average weight is not statistically significant difference (p> 0.05) by 30 percent in the group supplemented sago resulted in feed intake, average weight and average best. As a food supplement Affect the rate of growth averaging close to a group of complementary sago level 20 percent, which is not statistically different (P> 0.05), and changing diets fed sago in 20 percent no difference statistics (P> 0.05)


Keywords


สาคู; การเจริญเติบโต; ไก่เบตง; Sago; Growth; Betong chicken;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. (YRU Journal of Science and Technology )

YRU Journal of Science and Technology

Moblie: 063-749-0929 E-mail: ejournal_sci@yru.ac.th