ผลของไซโตไคนินและความเข้มข้นต่อการเกิดยอดและจำนวนยอด ของบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ

นูรูลฮูดา มะดีเย๊าะ, ไรฮาน ปียา, สาปีนา สาเฮ๊าะ

Abstract


          ผลของไซโตไคนินและความเข้มข้นต่อการเกิดยอดและจำนวนยอดของบอนสี Caladium bicolor Vent. ในสภาพปลอดเชื้อ โดยนำาส่วนต่าง ๆ ของบอนสีได้แก่ ปลายยอด ส่วนใบที่มีก้านใบ ส่วนใบที่ไม่มีก้านใบ และส่วนก้านใบ เลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนิน ได้แก่ BA ความเข้มข้น 3 mg/L นาตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ และผงวุ้น 1.1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า สวนบอนสีทมความสามารถในการเกิดยอดใหม่ได้ดีทีสุดคือ ส่วนปลายยอด โดยมีเปอรเซ็นต์การเกิดยอดรวมสูงสุด 85 เปอร์เซ็นต์ จำานวนยอดรวมเฉลี่ยสูงสุด 22.85 ยอดต่อหนึ่งชิ้นส่วนพืชส่วนระดับความเข้มข้นของ BA ที่เหมาะสมต่อการเกิดยอดใหม่ของบอนสีนั้น โดยการนำส่วนยอดเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS เติม BA ที่มี 4 ระดับความเข้มข้น (0 1 3 และ 5 mg/L) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า BA ระดับความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เฉพาะที่จะสามารถชักนำให้มีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดใหม่สูงสุดแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังทำให้เกิดจำานวนยอดสูงสุดรวมเฉลี่ย 18.08 ยอดต่อชิ้นส่วนพืชอีกด้วย

 

Effects of Cytokynins and Concentrations on Development and Number of Multiple Shoots of In Vitro Culture of Caladium bicolor Vent.

Abstract
          The effects of cytokynins and concentrations on development and number of multiple shoots of in vitro culture of Caladium bicolor Vent. using many parts of caladium are apical shoots, leaves, leaves no petiole, leaves with petiole and petioles on semi-solid Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with culture media containing cytokinins as BA concentration 3 mg/L, 30 % sucrose and gelatin 1.1%, cultured for eight weeks. The results showed that a parts of apical shoots caladium was the highest a percentage of ability multiple shoots regeneration (85%) and the highest average number of multiple shoots (22.85 shoots). Whereas the four different cytokinins concentrations of 0, 1, 3 and 5 mg/L cultured for eight weeks found that not only the highest percentage of multiple shoots regeneration (100 %) was obtained from media containing BA 5 mg/L but also can produced the highest average number of multiple shoots (18.08 shoots).


Keywords


บอนสี; ไซโตไคนิน; การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ; Caladium bicolor Vent.; Cytokynins; Plant tissue culture;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. (YRU Journal of Science and Technology )

YRU Journal of Science and Technology

Moblie: 063-749-0929 E-mail: ejournal_sci@yru.ac.th